1. Organizatorji nagradne igre

Organizator/ji nagradne igre je/so podjetja (v nadaljevanju organizator):

 • Fruktus, Matija Šega s.p., Drejčetova pot 4, 8000 Novo mesto

Izvajalec nagradne igre je

 • Fruktus, Matija Šega s.p., Drejčetova pot 4, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: izvajalec).

2. Potekanje nagradne igre

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 25.09.2017 08:00 do 25.10.2017 00:00. Nagradna igra se z žrebanjem nagrajencev zaključi 1 dan po izteku nagradne igre. Nagradna igra poteka na spletni strani http://www.aloearborescens.si/nagradna-igra-jesen-2017 (v nadaljevanju: spletna stran nagradne igre).

3. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije (fizične osebe), razen tistih, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre.

Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje le z enim e- poštnim naslovom. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih ali istih e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico nemudoma in nepreklicno izključiti iz nagradne igre. Enako velja za primere, ko več oseb sodeluje z enim e-poštnim naslovom. V tem primeru imata organizator in izvajalec pravico izključiti vse osebe, ki so sodelovale z istim e-poštnim naslovom.

Sodelujete lahko tako, da odgovorite na nagradno vprašanje in vpišite obvezne podatke. Obkljukajte, da se strinjate s pravili nagradne igre in stisnite gumb ”sodeluj zdaj”.

4. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija blagovnih znamk organizatorja, posredno pospeševanje prodaje in pridobivanje kontaktov.

5. Potegovanje za nagrade in zbiranje glasovnic

Za nagrade se z zbiranjem glasovnic potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili. Sodelujoči lahko glasovnice zbirajo na naslednje načine:

 • s pravilno oddajo e-naslova in imena

Sodelujoči lahko nagradno igro priporoči neomejenemu številu drugih oseb preko Facebook povabil, Google+, Twitterja, Pinteresta ali s posredovanjem preko elektronske pošte. Posamezni drugi osebi lahko sodelujoči nagradno igro priporoči samo, če v nagradni igri še ne sodeluje oziroma se ni odjavila od prejemanja priporočil.

Sodelujoči se strinjajo, da bodo priporočila posredovali le tistim drugim osebam, od katerih imajo soglasje za kontaktiranje. Sodelujoči prevzemajo polno odgovornost za posredovana sporočila in polno odgovarjajo za njihovo vsebino.

Organizator in izvajalec v nikakršni obliki ne podpirajo pošiljanja nezaželene elektronske pošte. Vsakršno pošiljanje nezaželene elektronske pošte s strani tretjih oseb za namene te nagradne igre je strogo prepovedano, morebitni kršitelji pa za tovrstno početje nosijo polno pravno odgovornost.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo, onesposobilo, škodovalo ali omogočilo zlorabo priporočil in nagradne igre. Takšno ravnanje ima lahko za posledico izključitev sodelujočega in/ali prepoved nadaljnjih priporočil s strani sodelujočega.

Priporočeni prejemniki imajo pravico prijaviti žaljiva oziroma neprimerna priporočila sodelujočih na e-poštni naslov info@fruktus.si z obvezno navedbo e-poštnega naslova kršitelja ali spletne povezave, ki jo je ta uporabil za priporočanje, in z opisom, zakaj naj bi bilo priporočilo neprimerno. Prijavitelj se mora v prijavi podpisati s polnim imenom in priimkom. Organizator in izvajalec imata pravico, da takega kršitelja izključita.

6. Žrebanje in podelitev nagrad

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja in pod nadzorom gospoda Matije Šega.

Izbor nagrajencev se opravi z žrebom med vsemi sodelujočimi.

V nagradni igri sodelujejo vsi,ki so se pravilno prijavili k sodelovanju in, ki ustrezajo pogojem navedenim v pravilniku nagradne igre, ki bodo prispeli do vključno 25.10.2017 00:00. Nagradno žrebanje bo potekalo 1 dan po zaključku nagradne igre v prostorih podjetja organizatorja. O žrebanju se po mailu obvesti tudi vse sodelujoče.

7. Nagradni sklad

 1. 5 letno rastlino aloe arborescens
 2. Paket slovenskih sestavin za pripravo napitka po receptu brazilskega patra
 3. 500g listov aloe arborescens
 4. Gel iz aloe arborescens
 5. Knjiga Recepti za uporabo aloje arborescens
 6. Šampon Aloe Arborescens

8. Izplačilo nagrade v gotovini in prenos nagrade

Zamenjava nagrade za gotovino ni možna. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se lahko nagrado prenese na njegovega starša ali zakonitega zastopnika, ki tako postane nagrajenec. Mladoletna oseba lahko nagrado samostojno prevzame le ob predložitvi pisne privolitve starša ali zakonitega zastopnika.

9. Davki in akontacija dohodnine

Za nagrade, ki so vredne manj kot 42 EUR akontacije dohodnine ni potrebno odvesti. Za nagrade, ki so vredne več kot 42 EUR akontacijo dohodnine odvede in plača organizator nagradne igre, ki nagrado podeljuje. Obračun akontacije dohodnine bo pripravil organizator in obvestilo preko e-pošte posredoval nagrajencu. Le-ta mu mora v roku 7 dni od prejema obvestila posredovati manjkajoče podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko). Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prosti vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje. Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.

10. Obvestilo in dostava nagrad

Organizator nagradne igre v roku 2 dni po končani nagradni igri obvesti nagrajence nagradne igre preko email naslova, da naj mu v roku 7 dni posredujejo še preostale potrebne osebne podatke za prevzem nagrade: ime in priimek, naslov, telefon. Prejemnik nagrado bo le-to nato prejel po pošti oziroma na posebej dogovorjenem mestu. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval v roku 7 dni od prejema obvestila, ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

11. Odgovornost

Organizator in izvajalec ne nosita nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena na izpolnjenemu obrazcu.

Organizator in izvajalec ne prevzemata nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

V primeru okoliščin, na katere organizator ali izvajalec ne moreta vplivati (višja sila), lahko odpovesta nagradno igro. O tem se mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarjata za nastalo škodo.

12. Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre so na ogled na naslovu organizatorja in na spletni strani nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

13. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena na spletni strani organizatorja ali izvajalca, za kar od organizatorja ali izvajalca ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani organizatorja najkasneje v roku 7 dni po zaključku nagradne igre.

14. Uporaba osebnih podatkov

Organizator in izvajalec bosta osebne podatke skrbno varovala, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom).

Sodelujoči izrecno soglašajo, da lahko organizator in izvajalec kot upravljavca osebnih podatkov podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
 • objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;
 • objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;
 • statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;
 • izvajanje neposrednih trženjskih akcij;
 • pošiljanje e-novic po e-pošti;
 • pošiljanje dnevnih ugodnosti po e-pošti;
 • pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

Organizator in izvajalec pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bosta posredovala ali razkrila tretjim osebam.

Izvajalec o uporabnikih ob izpolnitvi nagradne igre zbira in obdeluje naslednje podatke: ime in priimek, e-poštni naslov, morebitni nagradni odgovor in IP naslov sodelujočih.

Obdelovalec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

 • potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
 • omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
 • izbrisati osebne podatke iz baze podatkov.

15. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo izvajalcu na e-poštni naslov info@fruktus.si ali organizatorju. Po prejemu tega sporočila se ga iz sodelovanja v nagradni igri izključi.

16. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave.

17. Končne določbe

Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bosta organizator ali izvajalec sodelujoče obveščala z objavami na spletni strani organizatorja in/ali izvajalca.

Datum objave teh pravil: 25.09.2017 07:52

18. Dodatni pogoji

 1. 5 letno rastlino aloe arborescens v vrednosti 28 EUR
 2. Paket slovenskih sestavin za pripravo napitka po receptu brazilskega patra v vrednosti 23 EUR
 3. 500g listov aloe arborescens v vrednosti 15 EUR
 4. Gel iz aloe arborescens v vrednosti 18,50 EUR
 5. Knjiga Recepti za uporabo aloje arborescens v vrednosti 14,90 EUR
 6. Šampon Aloe Arborescens v vrednosti 9,90 EUR

Nagrade je moč prevzeti na sedežu podjetja izvajalca/organizatorja. V primeru pošiljanja nagrad, se nagrajencu zaračuna stroške pakiranja in pošiljanja.